Lilik Rachmawati, SE., M.Si.
NIP: 19710122 199303 2 005
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Demak, 22 Januari 1971
Agama: Islam
Pendidikan: S2
Jurusan:
Jabatan: Kepala Seksi SMK