Vivin Andrita Kumalasari
NIP: 19780827 200901 2 007
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Semarang, 27 Agustus 1978
Agama: Islam
Pendidikan: SLTA
Jurusan:
Jabatan: Subbag Tata Usaha