Dra. Ratna Setyohandani
NIP: 19630614 198803 2 008
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Semarang, 14 Juni 1963
Agama: Islam
Pendidikan: S2
Jurusan: Magister Pendidikan
Jabatan: Pengawas SMK